Skip to main content

Que hem aconseguit?

Els recursos aportats a l’Hospital Germans Trias i Pujol i a l’Institut Català d’Oncologia de Badalona en aquest anys són:

PCR-Quantitatiu-AB7000PCR Quantitatiu AB7000

Aquest equip ha permès quanti car de forma molt acurada el grau d’expressió de diferents gens a nivell d’ARN en les cèl·lules tumorals i la seva relació amb els tractaments de quimioteràpia.

També ha permès analitzar característi- ques pròpies del malalt (el que s’anomena polimor smes) que en certa manera con- dicionen el resultat dels tractaments i també la seva toxicitat. Ha permès es- tudiar com la variació en l’expressió de certs gens condicionen la resposta als tractaments, cosa que permet individua- litzar el fàrmac òptim per a cada cas de forma individual.

Tècnicament, aquest equip permet analit- zar simultàniament ns a 96 mostres en dues hores, ja que és un equip molt ver- sàtil i de fàcil ús.

2-PCR-Quantitatiu-AB7900HT2 PCR Quantitatiu AB7900HT

Aquests dos equips adquirits tenen con- ceptualment el mateix funcionament que l’anterior(AB7000), però incorporen cer- tes novetats que el fan més versàtil: pot analitzar simultàniament 96 o 386 mos- tres, canviant un sol adaptador. Incorpora igualment un lector per llum làser, la qual cosa fa que les lectures siguin molt més nes i acurades.

Al mateix temps, incorpora un mòdul anomenat “Array de baixa densitat” que permet l’automatització per a la lectura de targetes prefabricades per analitzar si- multàniament ns a 384 gens en una sola mostra en dues hores.

Sequenciador-automatic-AB310Seqüenciador automàtic AB310

Aquest aparell dissenyat per estudiar l’ADN, consta d’un capil·lar a partir del qual es poden fer anàlisis de seqüències de nucleòtids de diferents gens. El fet de tenir un sol capil·lar fa que en dues hores pugui analitzar una mostra.

És un aparell molt necessari, ja que mol- tes de les de ciències i canvis en la com- posició i la seqüència de l’ADN són les responsables últimes que una cèl·lula es- devingui tumoral. L’anàlisi de les seqüèn- cies en l’ADN ens han permès tipi car els tumors dels malalts i tractar-los de forma individual a partir de les diferents altera- cions en l’ADN tant del seu tumor com de les cèl·lules normals.

Sequenciador-automatic-AB3130Seqüenciador automàtic AB3130 i se- qüenciador automàtic Hematologia

És un equip que com en el cas ante- rior permet analitzar seqüències d’ADN. Aquest equip, però, incorpora ja quatre capil·lars, és a dir, permet l’anàlisi simultà- nia de quatre mostres i en un temps més curt en una hora. Això fa possible que en un sol dia tingui capacitat per analitzar ns a 96 mostres. Amb aquest equipa- ment hem pogut multiplicar enormement el nombre de casos que es podien ana- litzar al laboratori, cosa que ha permès, entre d’altres, generar les dades que es van publicar al 2009 en el New England Journal of Medicine.

Microdissector-Palm-OlympusMicrodissector Palm-Olympus

La microdissecció és una tècnica que ens permet seleccionar i aïllar les cèl·lules tu- morals de les cèl·lules normals en un teixit. Es tracta d’un equip dual, amb un micros- copi i un feix de llum làser que permet tallar físicament la zona de les cèl·lules tumorals que volem estudiar. Aquest equip ha estat el complement imprescin- dible i necessari dels altres adquirits que són d’anàlisi o d’ARN o d’ADN, ja que la sensibilitat de les tècniques augmenten exponencialment quan es treballa única- ment amb el teixit tumoral, sense conta- minació de cèl·lules normals. Igualment, el que anomenem falsos negatius (casos que es diagnostiquen erròniament) dismi- nueixen dràsticament gràcies a la utilitza- ció d’aquest equip.

Microdissector-laser-Zeiss-Palm-Microdissector làser Zeiss-Palm

Igual que l’equip anterior, és un micro- dissector per aïllar cèl·lules tumorals de teixits. Aquest equip de nova generació incorpora un nou sistema làser, un nou sis- tema òptic i un sistema d’automatització que permet un volum de treball més ele- vat amb un cost més baix en el temps que es necessita per a cada mostra.

Seqüenciador d’ADN

Aquest seqüenciador permet fer anàli- sis mutacionals, estudis de SNP (Sin- gle Nucleotide Polymorphism), pèr- dua d’Heterozigositat (LOH), empremta genètica per AFLP i la inestabilitat dels microsatèl·lits. Totes aquestes tècniques serveixen per establir marcadors molecu- lars claus en la investigació tant pel diag- nòstic i seguiment de leucèmies com per detectar canvis genètics susceptibles a noves dianes terapèutiques.

Software per un braç robòtic

Aquesta aplicació informàtica permet pla- ni car al neurocirurgià el millor abordatge per l’extirpació del tumor abans de la in- tervenció quirúrgica i durant la mateixa. Aquest sistema permet al neurocirurgià localitzar les vies cerebrals per on circula informació indispensable per la motricitat, sensibilitat, llenguatge…

La utilització d’aquesta nova eina quirúr- gica, ha permès millorar els resultats qui- rúrgics des del punt de vista oncològic i des del punt de vista de la qualitat de vida d’aquests pacients després de la cirurgia.

Sistema de Microarrays, GeneChip System con Autolader

Aquesta tecnologia es podrà utilitzar per fer tres estudis diferents , un sobre els factors de variabilitat a la resposta amb el tractament amb IMATINIB en pacients amb Leucèmia mieloide crònica Ph+; una altre sobre la metilació en alguns càncers especí cs, (Síndromes Mielodisplàsiques i leucèmia mieloide aguda) aquest estu- di que permetrà personalitzar i millorar el diagnòstic y el tractament i en el ter- cer s’estudiarà l’expressió dels miRNAs als linfomes no Hodkinians (de cel.lula B agressius associats a l’infecció per VIH) per trobar noves vies de tractament.

Aquesta és la màquina que es va aconseguir amb la recaptació del 2011 i es lliurarà a l’ICO Badalona en els propers mesos.

Així com un programari per un braç robòtic que permet intervenir tumors cerebrals, o 26 llits per la planta d´oncología del mateix Hospital.

En continuar utilitzant el lloc , vostè accepta l'ús de cookies. més informació

La configuració de cookies en aquest lloc web es posen a "permetre cookies" per donar-li la millor experiència de navegació possible . Si continua utilitzant aquest lloc web sense haver de canviar la configuració de galetes o fer clic a "D'acord " a continuació A continuació , vostè està consentint a aquesta .

Close